Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 1 Czerwiec 2016    |    Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad

Straż Gminna

Siedziba:
Urząd Gminny
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

tel. 094 311 02 45, +48 662 077 052, +48 662 077 265

Komendant: Andrzej Galuba 
   Straż gminna zwana dalej Strażą  jest umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania wynikających z ustaw i przepisów gminnych zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.
   Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Terenem działania Straży jest teren Gminy Białogard.Siedzibą Straży jest budynek Urzędu Gminy Białogard położony w mieście Białogard, przy ul. Wileńskiej 8. Straż Gminna działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Białogard.Nadzór nad działalnością Straży w zakresie organizacyjno – wykonawczym sprawuje Wójt Gminy Białogard, a  w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Strażą kieruje Komendant.

Do zadań Straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określony przepisami prawa,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i innych  miejscowych zagrożeń,        
4. zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof, miejsc zagrożonych takim lub podobnym zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  
6. ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzenie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,      
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,     
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10.kontrola realizacji określonych przepisami prawa obowiązków m.in.w zakresie:

a) utrzymania porządku i czystości na ulicach, drogach, posesjach, trawnikach, itd.,
b) dbałości o stan i oznakowanie budynków i innych nieruchomości,
c) prawidłowości zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac remontowo – budowlanych i miejsc niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
d) bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
e) opieki nad dziećmi i nad zwierzętami,

11. kontrola prawidłowości organizacji ruchu drogowego i  oświetlenia ulic, zgłaszanie wniosków do odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
12. współpraca z gminnymi służbami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
13. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

przejdź na kanał youtube


BEZDOMNE ZWIERZĘTA?


Designed by Joomla! Slider

zapraszamy na kajaki