Program STOP SMOG

Dodane przez admin - śr., 10/08/2022 - 11:41

Kategoria

Program STOP SMOG

Wójt Gminy Białogard ogłasza nabór chętnych do uczestnictwa w Programie „STOP SMOG”


 

Gmina Białogard planuje przystąpić do Programu „STOP SMOG”. Program powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jak również ograniczenie zużycia ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmie się gmina, która uzyska z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki i zostaną zakwalifikowane do programu nie poniosą kosztów inwestycji, 30% środków finansowych zapewni Gmina. Ustawa zakłada, że średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w jednym budynku mieszkalnym lub w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53.000,00 zł., a okres realizacji może wynieść maksymalnie 4 lata.

 

Warunki udziału mieszkańców w projekcie „STOP SMOG”.

Gmina Białogard będzie zawierać umowę z osobą chętną do udziału w projekcie, która spełni określone poniżej warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu położonego w Gminie Białogard, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa;

  • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (ok. 2100 zł netto) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (ok. 1500 zł netto);

  • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 53.000,00 zł, z wyłączeniem wartości budynku lub lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem;

  • złoży oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych;

  • złoży oświadczenie, że faktycznie zamieszkuje sama lub z członkami gospodarstwa domowego w budynku lub lokalu, który ma wziąć udział w programie;

  • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;

  • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji przestrzegania warunków przedsięwzięcia w okresie 5 lat po realizacji inwestycji (minimum jedna kontrola w roku);

  • złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

 

Zanim Gmina Białogard uzyska dofinansowanie, musi zagwarantować, że spełni warunki narzucone w Programie „STOP SMOG”. Gmina zamierza zapoznać się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców w celu zbadania potrzeb i określenia liczby przedsięwzięć planowanych do realizacji. Do uruchomienia Programu „STOP SMOG” wymaganych jest minimum 50 budynków jednorodzinnych spełniających warunki Programu.


 

Wójt Gminy Białogard zachęca mieszkańców Gminy do zgłaszania się do Programu „STOP SMOG” poprzez składanie wstępnych, pisemnych deklaracji uczestnictwa w programie.


 

Deklaracje można składać najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 r. (piątek), osobiście w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00 lub listownie na adres Urząd Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, lub elektronicznie w formie skanu z własnoręcznym podpisem na adres: k.bochniak@gmina-bialogard.pl


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/815-program-stop-smog