Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Program „Ciepłe Mieszkanie” - badanie ankietowe dla mieszkańców Gminy Białogard

Dodane przez admin - śr., 28/09/2022 - 16:33

Kategoria

Program „Ciepłe Mieszkanie” - badanie ankietowe dla mieszkańców Gminy Białogard

Gmina Białogard zamierza przystąpić do programu "Ciepłe Mieszkanie", dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła. Aby Gmina uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Aby gmina uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW), konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Urząd Gminy Białogard przygotował wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu. Wójt prosi o wypełnienie ankiety przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców Gminy Białogard będzie stanowiło bazę do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW.

 

Druk wstępnej deklaracji skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w załączeniu poniżej.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie.

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Białogard w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego I Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 10, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard w dniach i godzinach pracy Urzędu bądź wysłać na adres poczty elektronicznej: k.bochniak@gmina-bialogard.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 94 312 11 62.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Białogard złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym osoby zainteresowane zostaną poinformowani.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania

 

Część 1)

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci: osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000,00 zł.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

1) do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny,

2) do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Część 2)

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjenci: osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

1) do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny,

2) do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26.900,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Część 3)

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

1) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny,

2) do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39.900,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

- zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

 

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/o-programie/

 

 

 

 

Strony w dziale: