Zakup węgla

Dodane przez admin - śr., 07/12/2022 - 13:28

Kategoria

ZAKUP PALIWA STAŁEGO

PO PREFERENCYJNYCH CENACH

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁOGARD


 


 

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

 1. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek (wniosek do pobrania ze strony internetowej Gminy Białogard lub w siedzibie Urzędu), w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce nabyć. Złożony wniosek podlega weryfikacji. Pozytywne rozpatrzenie stanowi podstawę do pozyskania opału.
  W ramach podpisanej umowy Gmina Białogard daje możliwość zakupu węgla w postaci ekogroszku oraz orzecha.

Koszt węgla to 1800 zł za tonę. Cena nie zawiera kosztów transportu z punktu dystrybucji do miejsca zamieszkania nabywcy.

 1. Po potwierdzeniu przez Urząd Gminy Białogard spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu, osoba zamierzająca nabyć węgiel na preferencyjnych warunkach, otrzymuje stosowną informację na podany we wniosku numer telefonu.

 2. Następnie - po uprzedniej informacji z Urzędu Gminy Białogard - mieszkaniec dokonuje wpłaty należności na specjalnie utworzone konto bankowe.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 1800 zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 2700 zł.

Wpłaty dokonuje WYŁĄCZNIE osoba uprawniona, tj. wnioskująca o zakup węgla.

WPŁATY DOKONYWAĆ NALEŻY PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie 18 8562 0007 0000 0677 2000 0530

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny oraz rodzaj opału tj. orzech/ekogroszek”.

 1. Po odnotowaniu wpłaty, Urząd Gminy Białogard poinformuje wnioskodawcę telefonicznie o możliwości odbioru faktury stanowiącej podstawę do wydania węgla.

 2. Jednocześnie Gmina Białogard przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj
  i ilość wnioskowanego paliwa, przedsiębiorcy zajmującemu się dystrybucją węgla oraz zlokalizowanego przy ul. Chocimskiej 6
  w Białogardzie.

Ile i dla kogo

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch przedziałach czasowych, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstwa domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorców

Nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem. Właśnie takie rozwiązanie wprowadzono w Gminie Białogard. Według zaleceń ministerstwa, węgiel powinien być składowany na utwardzonym placu na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Ponadto zapewniony musi być dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej oraz ładowarki do załadunku węgla.

Węgiel, który nabywać mogą mieszkańcy Gminy Białogard zakupiony został od PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.


 

 


Source URL: https://www.gmina-bialogard.pl/aktualnosc/komunikaty/882-zakup-wegla