1

O G Ł O S Z E N I E- A Z B E S T

Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2020 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie                o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;

„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe                       z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Więcej szczegółów zostanie podanych do wiadomości po ogłoszeniu naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Formularz wniosku ( druk) wraz z załącznikami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 6, Urzędu Gminy Białogard, bądź pobrać ze strony internetowej www.gmina-bialogard.pl

Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 13 marca 2020r.

 

Uwaga!!!

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do demontażu pokrycia dachowego.

Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
  2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest-druk.
  3. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę-druk.
  4. Oświadczenie właściciela o gotowości odtworzenia elementów budowlanych w miejsce zdjętych odpadów azbestowych ze środków własnych- druk
  5. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do transportu już zdemontowanego pokrycia dachowego.

Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
  2. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych.