Get Adobe Flash player

Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Białogard zrzesza:

- 215 członków, w tym: 26 kobiet, 24 członków honorowych, 1 wspierającego,

- 54 członków drużyn młodzieżowych, w tym 30 dziewcząt.

  Strażacy działają w 6 jednostkach, mających siedziby w m. Białogórzyno, Kościernica, Podwilcze, Pomianowo, Rogowo i Stanomino. Dwie jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym: Stanomino - od 1995 r. i Pomianowo od 2008 r.

   Młodzieżowe drużyny pożarnicze działają przy OSP: Kościernica, Pomianowo i Stanomino.

   Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP jest dh Maciej Niechciał, funkcję Komendanta Gminnego ZOSP od 1 stycznia 1985 r. pełni nieprzerwanie dh Tadeusz Krzyżaniak.

   Funkcje Prezesów OSP pełnią: Białogórzyno - dh Ireneusz Burczak, Kościernica - dh Piotr Niewiadomski, Podwilcze - dh Wojciech Felbur, Pomianowo - dh Ryszard Janusiak, Rogowo - dh Roman Bartman, Stanomino - dh Anna Tołodziecka.

   Naczelnikami OSP są Białogórzyno - dh Marcin Wójcik, Kościernica - dh Damian Janusiak, Podwilcze - dh Ryszard Ostrowski, Pomianowo - dh Damian Mrugała, Rogowo - dh Maciej Rdzanek - Stanomino - dh Tadeusz Krzyżaniak.

 

 

 

 


Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie została utworzona w 1946 roku z inicjatywy Józefa Nojka. Siedzibą jednostki był budynek poniemieckiej remizy. Pierwszym prezesem był Ignacy Stelmachowicz.

   18 sierpnia 1959 roku powstało stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie.

   Lata siedemdziesiąte XX wieku były latami rozwoju OSP. W 1973 roku jednostka otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy Star 25. W tym samym roku w czynie społecznym rozpoczęto budowę oddanego do użytku w 1977 r. Domu Strażaka.

   W 2005 roku rozpoczęto modernizację strażnicy i podjęto starania o włącznie OSP Pomianowo do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W czynie społecznym strażacy wybudowali fundamenty i ściany nowego boksu garażowego. Starania zakończyły się sukcesem i od 28 listopada 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W zmodernizowanym budynku poza strażnicą mieści się obecnie Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie z Centrum Informacji Publicznej.

   Jednostka jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków nawałnic pogodowych, udzielania pomocy w wypadkach i katastrofach. Strażacy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

 

 


OSP Stanomino

   Założona przez 25 pracowników byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stanominie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stanominie rozpoczęła działalność jako jednostka zakładowa. Status jednostki potwierdził dokonany w dniu 31.03.1964 roku wpis do Rejestru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Wyposażenie jednostki początkowo było skromne: 400 mb węża W – 75, 200 mb węża W – 52 motopompa PO-5 z wyposażeniem (węże ssawne, rozdzielacz i prądownice). Pierwszym Naczelnikiem Jednostki był Andrzej Kasiak, następnie funkcję tę pełnił Waldemar Dederko.

   W 1979 roku Jednostka otrzymała samochód pożarniczy Żuk typ A- 15b.

   W 1981 roku za zgodą ówczesnego Kierownika Zakładu Rolnego w Stanominie pełniącego równocześnie funkcję Prezesa OSP Tadeusza Grzyb został wybudowany specjalny garaż na sprzęt i samochód pożarniczy. Naczelnikiem Jednostki został Tadeusz Krzyżaniak.

   W 1984 roku z inicjatywy Zarządu OSP powstała pierwsza w Gminie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej w Sińcach.

   1 stycznia 1985 roku Komendantem Gminnym OSP został Tadeusz Krzyżaniak pełniący nadal tę funkcję.

   W 1992 roku OSP Stanomino przejęła sprzęt pożarniczy po zlikwidowanych jednostkach Zakładowej Straży Pożarnej byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Stanomino działających w Czarnowęsach, Nasutowie i Rarwinie i uzyskała status jednostki typu S – 2. Jej wyposażenie stanowiły 2 samochody pożarnicze Żuk typ A-15b, 4 motopompy PO–5 z osprzętem. W tym samym roku Jednostka została przekształcona z jednostki zakładowej w terenową. Na Walnym Zebraniu członkowie OSP podjęli uchwałę o budowie nowej remizy. Zarząd OSP wystąpił do Rady Gminy Białogard z wnioskiem o udzielenie pomocy w pozyskaniu działki pod budowę.

   W 1993 roku po przejęciu sprzętu po zlikwidowanej OSP Łęczno, w tym: samochodu STAR 26p GBAM2/8+8 jednostka stała się jednostką typu S–3. Za działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i osiągane w wyniki w zwalczaniu pożarów w 1994 roku Jednostka otrzymała sztandar i została odznaczona brązowym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   10 marca 1995 roku decyzją Nr 17/14/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Stanomino została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym samym roku Gmina Białogard przekazała Jednostce w nieodpłatne użytkowanie położoną w centrum miejscowości Stanomino działkę pod budowę nowej remizy. Za wszystkie otrzymane tytułem ekwiwalentu za gaszenie pożarów środki finansowe członkowie OSP zakupili projekt budowlany strażnicy.

   W październiku 1998 roku rozpoczęto budowę nowej remizy – obiektu składającego się z trzech garaży, warsztatu, pomieszczeń socjalnych i małego biura. Fundamenty wykonało P.P.H.U. ”MATEXIM” z Białogardu.

   W lutym 2001 roku po raz pierwszy w historii Jednostki funkcję Prezesa obejmuje kobieta – druhna Anna Tołodziecka.

   10 października 2003 roku to jeden z ważniejszych dni w historii Jednostki. W tym dniu oddano uroczyście do użytku nową strażnicę. Ogólny koszt budowy wyniósł 770 tys. zł z czego 350 tys. zł pozyskano od sponsorów, 300 tys. zł to koszty poniesione przez Gminę Białogard, a 120 tys. zł to wartość nakładów pracy członków OSP Stanomino. Za wysokie osiągnięcia w ochronie przeciwpożarowej, profesjonalne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych i za trud włożony w budowę nowej siedziby Jednostka odznaczona została srebrnym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   21 listopada 2003 roku za wysiłek poniesiony przy budowie nowej remizy Jednostka otrzymała nagrodę – samochód bojowy Ford Transit 350M – SLRd o wartości 99900 zł i motopompę Tohatsu VC72 o wartości 25000 zł.

   40 rocznicę powstania OSP Stanomino i 20 rocznicę powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Stanomino obchodzono w 2004 roku.

   W kwietniu 2005 roku w Jednostce powstała pierwsza w Gminie Białogard i druga w Powiecie Białogardzkim Kobieca Drużyna Pożarnicza. Już 26 czerwca Panie zdobyły I miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Tychowie. Na tych zawodach I miejsca zdobyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców i Dziewcząt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt - II zajęła IV miejsce.

   We wrześniu 2005 roku prowadzona przez druhnę Katarzynę Ziętek (obecnie Świder) kronika OSP Stanomino została wyróżniona na XII Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP. Kolejne wyróżnienie przyznano kronice w na XV Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Tomaszowie Mazowieckim we wrześniu 2008 roku.

   11.11.2005 roku Naczelnik OSP Stanomino druh Tadeusz Krzyżaniak odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi” za wieloletnią pracę na rzecz ratowania życia i mienia ludzi.

   W lipcu 2007 roku po raz pierwszy członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z Powiatu Białogardzkiego, w tym ze Stanomina wzięli udział w zorganizowanym w miejscowości Nueuendorf (Niemcy) obozie sportowo - pożarniczym. Od tego roku obozy młodych strażaków organizowane są corocznie w Niemczech i co dwa lata w Polsce.

   W grudniu 2008 roku delegacja Powiatu Białogardzkiego na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Białogardzie druhem Maciejem Niechciał podpisała w Neudorf umowę o współpracy partnerskiej z położonym w niemieckim kraju związkowym Mecklemburgia Pomorze Przednie - Powiatem Mecklenburg - Strelitz (obecnie Powiat Mecklenburgische_Seenplatte).

   W maju 2009 roku druhna Anna Tołodziecka otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, druh Stanisław Ziętek - otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Jan Wojtaś odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

   10 maja 2009 roku strażacy ze Stanomina uczestniczyli w zorganizowanych, w niemieckim Friedland po raz drugi - po wieloletniej przerwie - obchodach Sankt Florians Tag (Dzień Strażaka).

   19 i 20 czerwca 2009 roku po raz pierwszy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i OSP z Powiatu Białogardzkiego wzięli udział w zorganizowanych w Neudorf manewrach powiatu Mecklenburg - Strelitz (Niemcy). Wśród ochotników byli druhowie z OSP Stanomino.

   26 czerwca 2010 roku delegacja strażaków z Powiatu Białogardzkiego, w tym strażacy z OSP Stanomino uczestniczyli w zawodach sportowo - pożarniczych zorganizowanych z okazji 85 - lecia jednostki OSP Wesenberg w niemieckim Powiecie Mecklenburg - Strelitz

   „Kryzys 2010” - to nazwa ćwiczeń zarządzania kryzysowego przeprowadzonych 23 i 24 września w Powiecie Białogardzkim. W ćwiczeniach wzięło udział 10 strażaków z OSP Stanomino.

   We wrześniu 2011 roku OSP Stanomino podpisała z niemiecką jednostką straży pożarnej - Freiwillige Feuerwehr Wulkenzin (Meklemburgia Pomorze - Przednie) umowę mająca na celu kontynuację trwającej od 2005 roku współpracy partnerskiej i przyjacielskiej w dziedzinie kultury, sportu, wspólnych ćwiczeń, zawodów pożarniczych i obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

   31 marca 2014 roku OSP Stanomino obchodziło 50 rocznicę utworzenia Jednostki. Za ofiarną służbę Strażakom w imieniu Mieszkańców Gminy Białogard uroczyście podziękowano na sesji Rady Gminy Białogard.

   Jednostka jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków nawałnic pogodowych, udzielania pomocy w wypadkach i katastrofach. Strażacy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Stanomino

 

   We wrześniu 1984 roku z inicjatywy OSP Stanomino przy Szkole Podstawowej w Sińcach powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W pierwszych latach działalności Drużyna działała w strukturach szkolnych. Pierwsze sukcesy młodzi druhowie osiągnęli zdobywając pierwsze miejsce w krajowych eliminacjach szkolnych zawodów sportowo-pożarniczych w województwie koszalińskim. Drużyna reprezentowała województwo na zawodach strefowych w Bydgoszczy.

   Od września 1986 roku MDP działa w strukturach OSP Stanomino kontynuując sukcesy w działalności statutowej i sportowej. Drużyna bierze czynny udział w gminnych i rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych i osiąga sukcesy w swoich grupach wiekowych.

W 2004 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza obchodziła 20 lecie powstania. W czasie rocznicowych uroczystości Drużyna otrzymała sztandar, który odznaczono Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wyróżnienie jest nagrodą dla pokoleń młodzieży działającej przez okres 20 lat w strukturach drużyny.

   W 2005 roku po raz pierwszy członkowie MDP brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych według regulaminu CTiF zajmując I miejsce w Gminie i w Powiecie.

   W 2006 roku młodzi strażacy zdobyli I miejsce w II wojewódzkich zawodach CTiF w Świdwinie i reprezentowali województwo zachodniopomorskie na krajowych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF, które odbyły się w Słubicach osiągając wynik 1025,56. W zawodach brały udział: Barwińska Sylwia, Hołtyn Weronika , Daria Kujawa, Natalia Kuleta, Kamila Łaskarzewska, Katarzyna Łaskarzewska, Nowak Milena, Patrycja Polek, Elwira Świętlicka i Magdalena Tołodziecka .

   W 2007 roku na zorganizowanych przez OSP Podwilcze Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP dziewczęta zdobyły I miejsce, MDP chłopcy - II. Na zorganizowanych w tym samym roku Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP dziewczęta zajęła I miejsce, MDP mieszana - IV.

   Systematyczna praca młodych druhów wynagradzana jest zdobywaniem czołowych miejsc na gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych oraz udziałem w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w kraju i za granicą. Wypoczynek łączy się ze zdobywaniem nowych umiejętności np. sprawności ratownika medycznego.

 

Link do strony OSP Stanomino

 

 

 

 

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem