Get Adobe Flash player

Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Białogard zrzesza:

- 215 członków, w tym: 26 kobiet, 24 członków honorowych, 1 wspierającego,

- 54 członków drużyn młodzieżowych, w tym 30 dziewcząt.

  Strażacy działają w 6 jednostkach, mających siedziby w m. Białogórzyno, Kościernica, Podwilcze, Pomianowo, Rogowo i Stanomino. Dwie jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym: Stanomino - od 1995 r. i Pomianowo od 2008 r.

   Młodzieżowe drużyny pożarnicze działają przy OSP: Kościernica, Pomianowo i Stanomino.

   Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP jest dh Maciej Niechciał, funkcję Komendanta Gminnego ZOSP od 1 stycznia 1985 r. pełni nieprzerwanie dh Tadeusz Krzyżaniak.

   Funkcje Prezesów OSP pełnią: Białogórzyno - dh Ireneusz Burczak, Kościernica - dh Piotr Niewiadomski, Podwilcze - dh Wojciech Felbur, Pomianowo - dh Ryszard Janusiak, Rogowo - dh Roman Bartman, Stanomino - dh Anna Tołodziecka.

   Naczelnikami OSP są Białogórzyno - dh Marcin Wójcik, Kościernica - dh Damian Janusiak, Podwilcze - dh Ryszard Ostrowski, Pomianowo - dh Damian Mrugała, Rogowo - dh Maciej Rdzanek - Stanomino - dh Tadeusz Krzyżaniak.

 

 

 

 


Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie została utworzona w 1946 roku z inicjatywy Józefa Nojka. Siedzibą jednostki był budynek poniemieckiej remizy. Pierwszym prezesem był Ignacy Stelmachowicz.

   18 sierpnia 1959 roku powstało stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie.

   Lata siedemdziesiąte XX wieku były latami rozwoju OSP. W 1973 roku jednostka otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy Star 25. W tym samym roku w czynie społecznym rozpoczęto budowę oddanego do użytku w 1977 r. Domu Strażaka.

   W 2005 roku rozpoczęto modernizację strażnicy i podjęto starania o włącznie OSP Pomianowo do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W czynie społecznym strażacy wybudowali fundamenty i ściany nowego boksu garażowego. Starania zakończyły się sukcesem i od 28 listopada 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianowie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W zmodernizowanym budynku poza strażnicą mieści się obecnie Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie z Centrum Informacji Publicznej.

   Jednostka jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków nawałnic pogodowych, udzielania pomocy w wypadkach i katastrofach. Strażacy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

 

 


OSP Stanomino

   Założona przez 25 pracowników byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stanominie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stanominie rozpoczęła działalność jako jednostka zakładowa. Status jednostki potwierdził dokonany w dniu 31.03.1964 roku wpis do Rejestru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Wyposażenie jednostki początkowo było skromne: 400 mb węża W – 75, 200 mb węża W – 52 motopompa PO-5 z wyposażeniem (węże ssawne, rozdzielacz i prądownice). Pierwszym Naczelnikiem Jednostki był Andrzej Kasiak, następnie funkcję tę pełnił Waldemar Dederko.

   W 1979 roku Jednostka otrzymała samochód pożarniczy Żuk typ A- 15b.

   W 1981 roku za zgodą ówczesnego Kierownika Zakładu Rolnego w Stanominie pełniącego równocześnie funkcję Prezesa OSP Tadeusza Grzyb został wybudowany specjalny garaż na sprzęt i samochód pożarniczy. Naczelnikiem Jednostki został Tadeusz Krzyżaniak.

   W 1984 roku z inicjatywy Zarządu OSP powstała pierwsza w Gminie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej w Sińcach.

   1 stycznia 1985 roku Komendantem Gminnym OSP został Tadeusz Krzyżaniak pełniący nadal tę funkcję.

   W 1992 roku OSP Stanomino przejęła sprzęt pożarniczy po zlikwidowanych jednostkach Zakładowej Straży Pożarnej byłego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Stanomino działających w Czarnowęsach, Nasutowie i Rarwinie i uzyskała status jednostki typu S – 2. Jej wyposażenie stanowiły 2 samochody pożarnicze Żuk typ A-15b, 4 motopompy PO–5 z osprzętem. W tym samym roku Jednostka została przekształcona z jednostki zakładowej w terenową. Na Walnym Zebraniu członkowie OSP podjęli uchwałę o budowie nowej remizy. Zarząd OSP wystąpił do Rady Gminy Białogard z wnioskiem o udzielenie pomocy w pozyskaniu działki pod budowę.

   W 1993 roku po przejęciu sprzętu po zlikwidowanej OSP Łęczno, w tym: samochodu STAR 26p GBAM2/8+8 jednostka stała się jednostką typu S–3. Za działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i osiągane w wyniki w zwalczaniu pożarów w 1994 roku Jednostka otrzymała sztandar i została odznaczona brązowym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   10 marca 1995 roku decyzją Nr 17/14/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Stanomino została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym samym roku Gmina Białogard przekazała Jednostce w nieodpłatne użytkowanie położoną w centrum miejscowości Stanomino działkę pod budowę nowej remizy. Za wszystkie otrzymane tytułem ekwiwalentu za gaszenie pożarów środki finansowe członkowie OSP zakupili projekt budowlany strażnicy.

   W październiku 1998 roku rozpoczęto budowę nowej remizy – obiektu składającego się z trzech garaży, warsztatu, pomieszczeń socjalnych i małego biura. Fundamenty wykonało P.P.H.U. ”MATEXIM” z Białogardu.

   W lutym 2001 roku po raz pierwszy w historii Jednostki funkcję Prezesa obejmuje kobieta – druhna Anna Tołodziecka.

   10 października 2003 roku to jeden z ważniejszych dni w historii Jednostki. W tym dniu oddano uroczyście do użytku nową strażnicę. Ogólny koszt budowy wyniósł 770 tys. zł z czego 350 tys. zł pozyskano od sponsorów, 300 tys. zł to koszty poniesione przez Gminę Białogard, a 120 tys. zł to wartość nakładów pracy członków OSP Stanomino. Za wysokie osiągnięcia w ochronie przeciwpożarowej, profesjonalne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych i za trud włożony w budowę nowej siedziby Jednostka odznaczona została srebrnym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa”.

   21 listopada 2003 roku za wysiłek poniesiony przy budowie nowej remizy Jednostka otrzymała nagrodę – samochód bojowy Ford Transit 350M – SLRd o wartości 99900 zł i motopompę Tohatsu VC72 o wartości 25000 zł.

   40 rocznicę powstania OSP Stanomino i 20 rocznicę powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Stanomino obchodzono w 2004 roku.

   W kwietniu 2005 roku w Jednostce powstała pierwsza w Gminie Białogard i druga w Powiecie Białogardzkim Kobieca Drużyna Pożarnicza. Już 26 czerwca Panie zdobyły I miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Tychowie. Na tych zawodach I miejsca zdobyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców i Dziewcząt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt - II zajęła IV miejsce.

   We wrześniu 2005 roku prowadzona przez druhnę Katarzynę Ziętek (obecnie Świder) kronika OSP Stanomino została wyróżniona na XII Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP. Kolejne wyróżnienie przyznano kronice w na XV Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Tomaszowie Mazowieckim we wrześniu 2008 roku.

   11.11.2005 roku Naczelnik OSP Stanomino druh Tadeusz Krzyżaniak odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi” za wieloletnią pracę na rzecz ratowania życia i mienia ludzi.

   W lipcu 2007 roku po raz pierwszy członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z Powiatu Białogardzkiego, w tym ze Stanomina wzięli udział w zorganizowanym w miejscowości Nueuendorf (Niemcy) obozie sportowo - pożarniczym. Od tego roku obozy młodych strażaków organizowane są corocznie w Niemczech i co dwa lata w Polsce.

   W grudniu 2008 roku delegacja Powiatu Białogardzkiego na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Białogardzie druhem Maciejem Niechciał podpisała w Neudorf umowę o współpracy partnerskiej z położonym w niemieckim kraju związkowym Mecklemburgia Pomorze Przednie - Powiatem Mecklenburg - Strelitz (obecnie Powiat Mecklenburgische_Seenplatte).

   W maju 2009 roku druhna Anna Tołodziecka otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, druh Stanisław Ziętek - otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Jan Wojtaś odznaczony został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

   10 maja 2009 roku strażacy ze Stanomina uczestniczyli w zorganizowanych, w niemieckim Friedland po raz drugi - po wieloletniej przerwie - obchodach Sankt Florians Tag (Dzień Strażaka).

   19 i 20 czerwca 2009 roku po raz pierwszy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i OSP z Powiatu Białogardzkiego wzięli udział w zorganizowanych w Neudorf manewrach powiatu Mecklenburg - Strelitz (Niemcy). Wśród ochotników byli druhowie z OSP Stanomino.

   26 czerwca 2010 roku delegacja strażaków z Powiatu Białogardzkiego, w tym strażacy z OSP Stanomino uczestniczyli w zawodach sportowo - pożarniczych zorganizowanych z okazji 85 - lecia jednostki OSP Wesenberg w niemieckim Powiecie Mecklenburg - Strelitz

   „Kryzys 2010” - to nazwa ćwiczeń zarządzania kryzysowego przeprowadzonych 23 i 24 września w Powiecie Białogardzkim. W ćwiczeniach wzięło udział 10 strażaków z OSP Stanomino.

   We wrześniu 2011 roku OSP Stanomino podpisała z niemiecką jednostką straży pożarnej - Freiwillige Feuerwehr Wulkenzin (Meklemburgia Pomorze - Przednie) umowę mająca na celu kontynuację trwającej od 2005 roku współpracy partnerskiej i przyjacielskiej w dziedzinie kultury, sportu, wspólnych ćwiczeń, zawodów pożarniczych i obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

   31 marca 2014 roku OSP Stanomino obchodziło 50 rocznicę utworzenia Jednostki. Za ofiarną służbę Strażakom w imieniu Mieszkańców Gminy Białogard uroczyście podziękowano na sesji Rady Gminy Białogard.

   Jednostka jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków nawałnic pogodowych, udzielania pomocy w wypadkach i katastrofach. Strażacy systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Stanomino

 

   We wrześniu 1984 roku z inicjatywy OSP Stanomino przy Szkole Podstawowej w Sińcach powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W pierwszych latach działalności Drużyna działała w strukturach szkolnych. Pierwsze sukcesy młodzi druhowie osiągnęli zdobywając pierwsze miejsce w krajowych eliminacjach szkolnych zawodów sportowo-pożarniczych w województwie koszalińskim. Drużyna reprezentowała województwo na zawodach strefowych w Bydgoszczy.

   Od września 1986 roku MDP działa w strukturach OSP Stanomino kontynuując sukcesy w działalności statutowej i sportowej. Drużyna bierze czynny udział w gminnych i rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych i osiąga sukcesy w swoich grupach wiekowych.

W 2004 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza obchodziła 20 lecie powstania. W czasie rocznicowych uroczystości Drużyna otrzymała sztandar, który odznaczono Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wyróżnienie jest nagrodą dla pokoleń młodzieży działającej przez okres 20 lat w strukturach drużyny.

   W 2005 roku po raz pierwszy członkowie MDP brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych według regulaminu CTiF zajmując I miejsce w Gminie i w Powiecie.

   W 2006 roku młodzi strażacy zdobyli I miejsce w II wojewódzkich zawodach CTiF w Świdwinie i reprezentowali województwo zachodniopomorskie na krajowych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF, które odbyły się w Słubicach osiągając wynik 1025,56. W zawodach brały udział: Barwińska Sylwia, Hołtyn Weronika , Daria Kujawa, Natalia Kuleta, Kamila Łaskarzewska, Katarzyna Łaskarzewska, Nowak Milena, Patrycja Polek, Elwira Świętlicka i Magdalena Tołodziecka .

   W 2007 roku na zorganizowanych przez OSP Podwilcze Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP dziewczęta zdobyły I miejsce, MDP chłopcy - II. Na zorganizowanych w tym samym roku Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP dziewczęta zajęła I miejsce, MDP mieszana - IV.

   Systematyczna praca młodych druhów wynagradzana jest zdobywaniem czołowych miejsc na gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych oraz udziałem w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w kraju i za granicą. Wypoczynek łączy się ze zdobywaniem nowych umiejętności np. sprawności ratownika medycznego.

 

Link do strony OSP Stanomino

 

 

 

 

baner sesja online

Wieści z Gminy

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

PROW 2014 2020 logo kolor

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem