Get Adobe Flash player

Uwarunkowania gospodarcze

   Położenie na Równinie Białogardzkiej, charakteryzującej się stosunkowo korzystnymi warunkami dla rolnictwa, duży udział użytków rolnych, różnorodność środowiska przyrodniczego: łąki, bagna, lasy (36% powierzchni), jeziora, czyste rzeki oraz zasoby naturalne w postaci: surowców budowlanych (kruszywa mineralne, glina), torfów, złóż gazu ziemnego - są podstawowymi bogactwami i określają funkcje gospodarcze Gminy Białogard. 

    Najważniejszą dziedziną gospodarki w Gminie jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 56,04 % (18385 ha) ogólnej powierzchni Gminy. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 12364 ha. W strukturze użytków rolnych przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej - 48,75% ogólnej powierzchni. Użytki rolne V klasy  stanowią 31,10 %, klasy III -12,25%, klasy II - 0,06 %, pozostałe7,84 % użytków to gleby VI klasy bonitacyjnej.

   Warunki przyrodniczo – glebowe sprzyjają rozwojowi hodowli bydła mlecznego i opasowego, uprawie ziemniaków, żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, buraków pastewnych, peluszki, wyki, łubinu i kukurydzy na zielonkę. Czysta woda i powietrze, brak zakładów przemysłowych to wielka szansa dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, przechowalnictwa i przetwórstwa.

   W planach rozwoju Gminy przewiduje się zachowanie dla celów intensywnej produkcji rolnej około 70 % obecnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obszary żyznych gleb, reprezentujące wysoką kulturę rolną, o korzystnych warunkach klimatycznych są chronione przed nieuzasadnioną zabudową i zalesieniem.

   Pozostała powierzchnia – użytki rolne klasy V i VI mogą być przeznaczane na inne cele, ze szczególnym wskazaniem  na zalesienia. Zakłada się zwiększenie powierzchni leśnej poprzez zalesienie gruntów nie użytkowanych rolniczo i obszarów o małej odporności ekologicznej: stref wododziałowych, obszarów źródliskowych, zboczy dolin rzecznych. Powierzchnia zalesiona może docelowo stanowić 45 – 50 % obszaru Gminy.

   Czyste wody rzek: Parsęty, Pokrzywnicy, Liśnicy, Mogilnicy, Topieli, Chotli i Radwi będące miejscem bytowania i naturalnego rozmnażania się ryb łososiowatych stały się podstawą rozwoju gospodarki rybackiej – prowadzonej w stawach hodowli ryb.Na terenie Gminy w obrębie geodezyjnym Kościernica od 2004 roku działa zajmujący się produkcją materiału zarybieniowego Ośrodek Hodowlano - Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego „Liśnica”. Ośrodek prowadzi hodowlę narybku: troci, łososia, pstrąga potokowego, lipienia, jazia, klenia, certy, szczupaka, sandacza, miętusa, jelca. Pod inwestycje pozarolnicze przeznacza się grunty stanowiące własność Gminy Białogard o powierzchni 30 ha. Dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych na obszarze całej Gminy pod warunkiem kompleksowego spełnienia wymogów w zakresie: gospodarki wodno – ściekowej, przewidzianym w przepisach sanitarnych, ochrony środowiska i prawa budowlanego, z wyłączeniem terenów preferowanych do  wykorzystania na cele rekreacyjne, prawnie chronionych i rekomendowanych do ochrony.
Istnieje możliwość ewentualnej eksploatacji udokumentowanych złóż surowców naturalnych - pospółki w rejonie Podwilcza i Rarwina, piasków w rejonie Klępina i Pękanina, kredy jeziornej w rejonie Białogórzyna.
   Czyste powietrze, obfitujące w ryby rzeki i jeziora, brak zakładów przemysłowych, zróżnicowane środowisko przyrodnicze: lasy, łaki, bagna to wielka szansa dla rozwoju turystyki i agroturystyki.

Władze Gminy i instytucje działające na jej terenie m.in.:

- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zespół Doradców w Białogardzie ul. Kisielice Duże 28, telefon - 94 312 04 10,

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Białogard, ul. Kr. Jadwigi 28, telefon – 94 31186 88

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatu Białogardzkieg Białogard, ul. Kr. Jadwigi 9), telefon 94 312 77 27 służą pomocą i wsparciem przy podejmowaniu działalności na terenie Gminy Białogard.

przejdź na kanał youtube

nasza strona na facebooku

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Białogard


strona www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mapa Gminy Białogard

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Siła w grupie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem