ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH i ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

 kprm

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki na jego realizację pochodzą z funduszy europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o udział w projekcie składać mogą rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych oraz pełnoletni uczniowie szkoły średniej zamieszkujących na terenie Gminy Białogard zgodnie z punktem 2 podpunkt a przedkładanego Oświadczenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność. Załącznik Nr 8 lub Załącznik nr 9

  2. Formularz uzupełniający – zakres danych osobowych.

  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 13 RODO).

  4. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w PGR (wymóg nieobligatoryjny).

  5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (wyłącznie w przypadku przedłożenia dokumentów wymienionych w punkcie 4, dotyczących żyjących członków rodziny).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu załączonym do ogłoszenia o konkursie i dostępnym na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Białogard
(ul. Wileńska 8 ) w Punkcie Obsługi Interesanta
do 28 października 2021 r. (w dniach
i godzinach pracy urzędu).

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.


Informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Białogard tel.
94 312 11 62
Uwaga!
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku otrzymania mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowana, pierwszeństwo w wyborze do objęcia wsparciem będą miały osoby, które do wniosku dołączyły dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym PGR.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ JEJ PRZEBUDOWĘ NA DZIAŁCE NR 153/3 OBRĘB LULEWICZKI DOFINANSOWANIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 290 935,84 zł 1 844 194,05 zł

 

Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3, obręb Lulewiczki”

 

W dniu 30 września 2021 roku, Wójt Gminy Białogard, podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę na realizację inwestycji pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”.

Droga będzie finansowana w 70% w ramach dotacji ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Inwestycja zakłada przebudowę drogi o długości ok. 851,2 m., przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną – prace na działce 169. Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej (asfalt) . Zjazdów do posesji również z masy bitumicznej. W ramach inwestycji zaplanowano również oczyszczenie istniejącego przepustu, ewentualną przebudową. Zaplanowano budowę kanałów technologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Droga będzie oddana do użytkowania w II połowie 2022 roku.

na zdjęciu Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Pan Bartosz Kłosowski