Dane Żłobka Gminnego w Kościernicy

Nabór na stanowisko pielęgniarki/położnej

Kościernica, 16.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W KOŚCIERNICY

o naborze na wolne stanowisko pomocnicze pielęgniarka/położna

w Żłobku Gminnym w Kościernicy

 1. Nazwa i adres jednostki:

ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY, Kościernica 28, 78-200 Białogard.

 1. Stanowisko pracy:

Pielęgniarka/położna w Żłobku Gminnym w Kościernicy.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • Obywatelstwa polskiego.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/położna.

 • Posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

 • Minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

 • Brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • Bardzo dobry kontakt z dziećmi.

 • Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.

 • Znajomość metod pracy z dzieckiem w żłobku np.: bajkoterapia, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy.

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.


 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci.

 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom.

 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny.

 • Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.

 • Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi.

 • Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.

 • Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.

 • Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.

 1. Wymagane dokumenty:

Oferty kandydatów na stanowisko pielęgniarka/położna muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączone do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) – pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej.

 • List motywacyjny.

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.

 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

 • Oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską.

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne.

 • Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencjach, inne – potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

 • Oświadczenie: że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie, dodatkowych danych osobowych niebędącymi danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

 • Rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: mniej niż 6%.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 31.08.2022 r., osobiście w budynku Żłobka lub

przesłać na adres Żłobek Gminny w Kościernicy, Kościernica 28, 78-200 Białogard, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocnicze pielęgniarka/położna w Żłobku w Kościernicy ” (decyduje data

wpływu oferty do placówki).

Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną do Żłobka Gminnego w Kościernicy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do placówki.

 • Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.

 • Dokumenty należy składać w języku polskim; w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Warunki pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat. Praca w budynku Żłobek Gminny w Kościernicy, Kościernica 28, 78-200 Białogard. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy znajduje się w budynku na parterze, bez windy. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.

*kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:

- I etap – weryfikacja dokumentów,

- II etap – selekcja kandydatów:

a) rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

• Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej z ofert.

Dane kontaktowe w sprawie naboru:

Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy, tel. 720 820 940.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy na każdym etapie naboru może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Kościernicy

Mariola Giec

Klauzula informacyjna dotycząca naboru na wolne stanowiska pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny w Kościernicy, z siedzibą Kościernica 28, 78-200 Białogard, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 2. Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art.  22¹ Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

sprawdzenia Twoich zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i potwierdzenia wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art.  6 ust. 1 lit. f RODO),

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach – o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji (z uwzględnieniem możliwości wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy) oraz przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. rzeczoznawcy, rady prawni itp., firma informatyczna). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

5) prawo usunięcia danych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymóg podania danych

Podanie danych umieszczonych w kwestionariuszu naboru jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych, których podstawa przetwarzania jest zgoda, jest dobrowolne.


 

Strony w dziale: